Vi09242021

Last updateJoi, 16 Ian 2020 4pm

Back Sunteți aici:Home

Articole

Te simţi nedreptăţit de FISC? Iată cum îi poţi CONTESTA DECIZIILE

76381fisc-1În Monitorul Oficial apărut pe data de 9 septembrie a fost publicat un ordin ANAF ce adoptă o nouă procedură privind contestarea actelor administrativ fiscale, atraga atenţia consultanţii fiscali de la Benta Consult. Această procedură se aplică tuturor actelor administrative fiscale, ce nu impun în seama contribuabilului măsuri asiguratorii sau de executare silită, acesta urmând procedura contestării, conform art. 172 – 174 din Codul de procedură fiscală, precizează sprecialiştii menţionaţi.

Iată cele mai importante prevederi:

• Orice persoană ce se consideră lezată într-un drept al său, printr-un act administrativ fiscal, poate contesta această măsură. De asemenea, se poate contesta neemiterea unui act
administrativ fiscal în termenul legal. Este obligaţia contestatatului să demonstreze lezarea suferită şi dreptul încălcat.

• Contestaţia se depune în formă scrisă, în original la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal supus contestării. Aceasta trebuie semnată şi ştampilată de persoana juridică. Dacă aceasta este depusă printr-un împuternicit/reprezentant, se necesită
anexarea actului original ce atestă calitatea de împuternicit/reprezentant.

• Persoanele fizice ce depun contestaţii vor semna aceste documente şi vor anexa o copie a documentului de identitate.

• Dacă organul fiscal constată că o contestaţie nu e depusă în original, va solicita contestatarului depunerea acesteia în original, prin scrisoare recomandată.

• Termenul în care se poate depune originalul contestaţiei sau prezentarea documentelor în formă originală este de 5 zile de la comunicare.

• Dacă o contestaţie se depune din eroare la un alt organ fiscal, acesta are obligaţia să transmită contestaţia către organul fiscal competent în soluţionare în termen de 5 zile de la depunere.

• Termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile libere.

• De exsemplu, un act administrativ fiscal este comunicat unui contribuabil în data de 29 iunie. Cele 30 de zile încep să curgă din data de 30 iunie. Finalizarea celor 30 de zile se realizează în data de 29 iulie. Ultima zi de depunere a contestaţiei este 30 iulie. Practic, capetele se exclud.

• Dacă acest termen de 30 de zile se termină într-o zi nelucrătoare sau într-o zi de sărbătoare legală, termenul se prelungeşte până la finele primei zile lucrătoare celor de repaus.

• O contestaţie poate fi depusă într-un termen de 3 luni de la comunicarea unui act administrativ fiscal, ce nu menţionează unul din următoarele elemente:

 a) posibilitatea de a fi contestat;
 b) termenul de depunere a contestaţiei;
 c) organul fiscal la care se depune contestaţia.

• Partea finală a actului normativ introduce aspecte punctuale privind diverse situaţii
particulare, ce pot apărea ca urmare a unor contestaţii. Dintre acestea amintim:
intervenţia voluntară a unei terţe persoane în contestaţie, proceduri urmate de contestatari persoane nerezidente, modul de emitere şi comunicare a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

• Elementele minime obligatorii ale unei contestaţii, conform art. 206 din Codul de procedură fiscală sunt:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) organul fiscal la care se depune contestaţia.

• Partea finală a actului normativ introduce aspecte punctuale privind diverse situaţii
particulare, ce pot apărea ca urmare a unor contestaţii. Dintre acestea amintim:
intervenţia voluntară a unei terţe persoane în contestaţie, proceduri urmate de contestatari persoane nerezidente, modul de emitere şi comunicare a deciziei de soluţionare a contestaţiei.

• Elementele minime obligatorii ale unei contestaţii, conform art. 206 din Codul de procedură fiscală sunt:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice.

Desigur, lipsa oricărui dintre aceste elemente este motiv de respingere a unei contestaţii.
• Împotriva actelor administrative fiscale ce dispun măsuri în procedura executării silite, se va respecta o altă procedură de contestare, pe care o prezentăm succint:

 - termenul de contestare este de 15 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat;

 - temeiul normativ este dat de art. 172 – 174 din Codul de procedură fiscală şi Legea nr. 554/2004 privind contenciosul în administrativ;

 - contestaţia se depune direct la judecătoria la care este arondat organul fiscal ce a emis actul administrativ fiscal contestat. sursa: stiri.com

Stiri mai vechi: